ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 

 

 

ผลงานดีเด่นเกิดจากนักเรียนหน้าที่ที่รับมอบหมาย

จากการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนกำกับดูแลการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ นักเรียนในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน มีชื่อเสียงเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง   คือ
๑. ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องในวันครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้างเซ็นทรัลนครราชสีมา
๒.งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา
      ๒.๑ การแข่งขันทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  - ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.นายอภิรักษ์   ตรีวิเศษ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
       ๒.๒ การตัดต่อวีดีโอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  - ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.นางสาวนัยนา  สิมพล                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
๓. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา
        ๓.๑ การตัดต่อวีดีโอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  - ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.นางสาวนัยนา  สิมพล                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.นางสาวนัยนา  สิมพล                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
๔. งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา
        ๔.๑ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ ๑๘ ปี  - ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน       
๑.นางสาวรัตนาพร กุดนอก                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒.นางสาวสวรส    ทองนอก                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๓.นางสาวสุภาพร เพ็ชรแสนค่า              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๔.นางสาวบุณยกร ทิศกระโทก               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๕.นางสาวพลอยมณี ทิศกระโทก             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๖.นางสาวรุ่งนภา  จันทร์นวล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก 

๕.งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
    ๕.๑ การแข่งพานบายศรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  -ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.เด็กชายภูธเนศ          บาหยัน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.เด็กชายปิยกร           ศรีภูวงศ์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.เด็กหญิงศุวรรนิษา      สีสาวแห          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
๖.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา
    ๖.๑.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.นางสาวนัยนา  สิมพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒.นายอภิรักษ์  ตรีวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
๗. การการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับจังหวัด
    ๗.๑ การแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
          - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน       นายอภิรักษ์  ตรีวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
อาจารย์ผู้สอน              นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
     ๗.๒. การแข่งขัน การตัดต่อวีดีโอ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
          - ได้รับรางวัลชมเชยระดับ เหรียญทองแดง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน       นางสาวนัยนา  สิมพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
อาจารย์ผู้สอน              นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
      ๗.๓ การแข่งขัน งานปะดิษฐ์จากใบตอง ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
          - ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ต่อ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
๑.เด็กชายภูธเนศ          บาหยัน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.เด็กชายปิยกร           ศรีภูวงศ์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.เด็กหญิงศุวรรนิษา      สีสาวแห          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
      ๗.๘.การแข่งขัน งานปะดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
           - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑.นายสิทธิพร    มนทองหลาง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒.นายธนกร      ทับกระโท        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๓.นายชยุตพงษ์  ทิศกระโทก       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก

๗.๙ การแข่งขัน งานปะดิษฐ์จากใบตอง ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย    - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      
๑.นางสาวสุนิตา   สุขสมจิต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.นางสาวณัฐริกา  ถ่างกระโทก    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.นางสาววิยะดา   ปุรานาผาย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก                          
๘.การแข่งขัน กีฬานักเรียนรอบคัดเลือกระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง หญิงคู่
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
          ๑.นางสาวนันทนัช   ถ่ำกลาง
          ๒.นางสาวสุพรรณี  ไม้กลาง
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
๙.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครราชสีมา
      ๙.๑ การแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รองชนะเลิศอันดับ ระดับเหรียญทอง มัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
          ๑.เด็กหญิง นภัสสร โพธิ์จันทร์
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก
      ๙.๒ การแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รองชนะเลิศอันดับ ระดับเหรียญทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
          ๑.นายพิพัฒน์พงษ์  มนกลาง
อาจารย์ผู้สอน นายสมพงษ์  โพธิ์นอก