ประวัติการสอน
 

 

 

ประวัติการสอน/การปฏิบัติงานปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๑
การจัดการเรียนการสอนที่ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม      


ปี

วิชาที่สอน

ระดับชั้น

จำนวนชั่วโมง

๒๕๖๐

คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) การงานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์(SBMLD)

 ชั้น ม.๑-ม.๖

๒๖ คาบ/สัปดาห์

๒๕๖๑

คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) การงานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์(SBMLD)
วิทยาการคำนวณ การออแบบและเทคโนโลยี

ชั้น ม.๑-ม.๖

๒๔ คาบ/สัปดาห์

๒.๒ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๑ งานโสต
๒.๒.๒ กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี  วิชาทหาร
๒.๒.๓ งานฝ่ายปกครอง/หัวหน้าระเบียบวินัย
๒.๒.๔ งานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๒.๒.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
๒.๒.๖. งานระบบอินเตอร์เน็ต 
๒.๒.๗. งานด้านครูที่ปรึกษา   
๒.๓ งานที่ได้รับมอบหมาย
นายสมพงษ์ โพธิ์นอกตำแหน่งครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยึดหลักการ
ปฏิบัติตนแก่ศิษย์ โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถ
ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชา โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ใช้ความรัก
ความเมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ
ตามระเบียบ หมวด ๑ หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

๒.๔ งานครูที่ปรึกษา
นายสมพงษ์ โพธิ์นอกตำแหน่งครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
๒.๔.๑ การดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ของนักเรียนที่สอนใน
ห้องเรียน โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ใน
ห้องเรียน หากนักเรียนเกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับ
นักเรียนต่อไป
๒.๔.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้นักเรียนกรอกสมุดประวัตินักเรียน
เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่างๆครูสามารถที่จะทราบ
รายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และยังเป็นการเก็บประวัติด้าน
ครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย
๒.๔.๓ การดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้า
ข้าพเจ้าทำการดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้า โดยเป็นครูที่ปรึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในตอนเช้าก็จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรม Homeroom กับนักเรียน
ในที่ปรึกษา เพื่อสอบถามถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน หากพบปัญหาจะได้ช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงที และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการ
ทำกิจกรรมภาคเช้าของนักเรียนในที่ปรึกษา โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง
เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวก็จะเรียกนักเรียนมาตักเตือน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและให้ทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อไป
๒.๕ งานหน้าที่พิเศษ
นายสมพงษ์ โพธิ์นอก ตำแหน่งครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นเจ้าหน้าที่งาน
สารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
๒.๕.๑ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวล จัดเก็บ รักษา
จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร
งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์และวิธีการที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๕.๒ รายงานและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆที่จำเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ
๒.๕.๓ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๒.๕.๔ กำกับ ควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
๒.๕.๕ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒.๕.๖ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
๒.๕.๗ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย