ข้อมูลทั่วไป
 

 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ประวัติส่วนตัว      
     ๑.๑.๑ ชื่อ  .....นาขยสมพงษ์...............      นามสกุล  ........โพธิ์นอก..................
   เกิดวันที่  .......๒๓......  เดือน  .......สิงหาคม........  พ.ศ. ....๒๕๒๗......  อายุ  ....๓๔... ปี
    ๑.๑.๒. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  .........ครู................   วิทยฐานะ  ............-..............................................
    สถานที่ทำงาน   ........โรงเรียนหนองขามพิทยาคม..................................................................
    ตั้งอยู่เลขที่  ......หมู่..๕..ตำบลหนองขาม..อำเภอจักราช.....จังหวัดนครราชสีมา......................................   
    โทรศัพท์  ........๐๔๔-๒๕๙๑๖๘........................................................................................
    รวมเวลารับราชการ  ......๗......... ปี   ............๒........  เดือน   
    รวมเวลาตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน   ........๑๐.......  ปี  ........๒.......  เดือน..(อัตราจ้าง ๓ ปี รับราชการ ๗ ปี)
๑.๒. ประวัติการศึกษา
ตารางที่ ๑


ลำดับที่

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับระบุวิชาเอก

หลักฐานอ้างอิง

ผู้บังคับบัญชา

ประถมศึกษา

โรงเรียนจักราราษฎร์สามัคคี

๒๕๓๙

ประถมศึกษา

-

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนจักราชวิทยา

๒๕๔๒

มัธยมศึกษาตอนต้น

-

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจักราชวิทยา

๒๕๔๕

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๒๕๕๑

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาบัตร

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎครราชสีมา

๒๕๕๒

ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 

๑.๓. ประวัติการทำงาน  (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน)
ตารางที่ ๒


วัน เดือน ปี

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

๑ พ.ย. ๒๕๕๐

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

๒ เมษายน ๒๕๕๕

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

๒ เมษายน ๒๕๕๗

ครู ค.ศ.๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม