ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ อาจารย์สมพงษ์ โพธิ์นอก
ประวัตส่วนตัว
ผลงานกิจกรรม

ประมวลภาพผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานฝ่ายกิจการ
งานประกันภายใน
งานโสต
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
งานสารสนเทศ

วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
วิทยาการคำนวณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
 
 
นายสมพงษ์ โพธิ์นอก
ตำแหน่ง ครู
 
 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนหนองขามพิทยาคมภาคเรียนที่ 1/2561
 
ผลงานนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
;