ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ โ ร ง เ รี ย น ห น อ ง ข า ม พิ ท ย า ค ม
ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัว
ผักคะน้า
ผักบุ้ง
ผักชี
ผักกวางตุ้ง
ถั่วฟักยาว

ผักกาดขาว
พริก
ต้นหอม
กระเทียม

กระหล่ำป

 
 
โรงเรียนพอเพียง หนองขามพิทยาคม