ความเป็นมาของโรงเรียน
จากการสำรวจของกรมสามัญศึกษาพบว่า อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาของอำเภอจักราชอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงมอบหมายให้โรงเรียนจักราชวิทยา
ดำเนินการสำรวจข้อมูลและความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อขยายโอกาศทางการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอจักราช และพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอจักราชทั้ง 3 โรง ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น ซึ่งโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เปิดสาขาที่ หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 69 ไร่
2 งาน 13 ตารางวา เป็นชุมชนชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศานาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป
ในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียน "สามัคคี 1" ของโรงเรียนสามัคคีวิทยา บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช สังกัด สปอ.จักราช เป็นที่เรียนชั่วคราว ซึ่งห่างจากโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคมประมาณ 55 กิโลเมตร

บุคลากร
ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม มีรายนามต่อไปนี้

1. นายโสภณ
2. นายเอื้อ
3. นางสาวศิริพร
4. นางสาววาสนา
5. นางสาววรรณภา
6. นายประนอม
7. นางสาวทวีสิน
8. นายสุรชัย
9. นายบรรเทิง
สุรโยธ
ทรวงโพธิ์ ี
สั้นมี
ประสมทอง
,จี้กังวาล
แสงพบ
ทองเกาะ
ไตรรงค์
ทุบเมฆ
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ 2
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
อาจารย์ 1
โรงเรียนหนองงูเหลือม (ในขณะนั้น)
โรงเรียนหนองงูเหลือม (หัวหน้าสาขา)
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
โรงเรียนหนองงูเหลือม
นักเรียนในช่วงปีแรก
นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2530 จำนวน 15 คน
  ปีการศึกษา 2531 จำนวน 8 คน
  ปีการศึกษา 2532 จำนวน 17 คน
  ปีการศึกษา 2533 จำนวน 53 คน
  ก่อนปีการศึกษา 2533 จำนวน 5 คน

เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2534

นักเรียน ชาย 41คน

นักเรียนหญิง 43 คน

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2536
นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
(ตามคำสั่งกรมสามัญศึกาาที่ 3149/2536 ลว. 1 มิ.ย. 2536)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2536

ทำพิธีล้างป่าช้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยมูลนิธิลักเสียงเซี่ยงตึ้ง นครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2536
ทำบุญเลี้ยงพระบริเวณที่ก่อสร้างโรงเเรียน ครั้งแรก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2537
ย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสามัคคีวิทยา มาที่ที่ตั้งโรงเรียนหนองขามพิทยาคมแห่งใหม่
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2536
ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนหนองขามพิทยาคม"