1. นายเอื้อ
ทรวงโพธิ์
มิถุนายน 2536 - มีนาคม 2542
2. นายไพศาล
มีสวัสดิ์
เมษายน 2542 - เมษายน 2544
3. นายไพรัช
สุขจรัช
เมษายน 2544 - เมษายน 2557
4.ไพศาล มุ่งวัฒนา พฤษภาคม 2558 - กันยายน 2560
5.นายสุรชัย ไตรรงค์ 2 พศจิกายน 2560- 31 กรกฎาคม 2561
6.นายรวีวัฒน์
วุฒิไชยา
1 สิงหาคม 2561-ปัจุบัน

 


 


นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวรุ่งทิวา บุญยืน
ครู ค.ศ.3


นางณฐิกา เสประโคน
ครู ค.ศ.3

 

 

 

 

นายศุภกิจ โพธิ์หมื่นไวย
ครู ค.ศ.3

 

 

 

 

นายพิษณุ ภานุรักษ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวจิราพร พูนสวัสดิ์
ครู ค.ศ.2


นายพายุพล เสประโคน
ครู ค.ศ.2


นายบัญญัติ บุตรนอก
ครู ค.ศ.2


นางศิริพร มาลัยรักษ์
ครู ค.ศ.2

นายสมพงษ์ โพธิ์นอก
ครู ค.ศ.1

 

 

 

 

นางปิยะภรณ์ ปัจยะเก
ครู ค.ศ.1

นางมิรันตรี โพธิ์นอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจตุพงษ์ โฉมเฉลา
พนักงานจ้าง

นายจิระพันธ์ ในกระโทก
พนักงานจ้าง

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1

23
16
39

ม. 2

22
13
35

ม. 3

22
15
37

ม. 4

32
15
47

ม. 5

8
7
15

ม. 6

13
7
20

รวม

120
73
193