1. นายเอื้อ
ทรวงโพธิ์
มิถุนายน 2536 - มีนาคม 2542
2. นายไพศาล
มีสวัสดิ์
เมษายน 2542 - เมษายน 2544
3. นายไพรัช
สุขจรัช
เมษายน 2544 - เมษายน 2557
4.ไพศาล มุ่งวัฒนา พฤษภาคม 2558 - กันยายน 2560
5.นายสุรชัย ไตรรงค์ 2 พศจิกายน 2560- 31 กรกฎาคม 2561
6.นายรวีวัฒน วุฒิไชยา 1 สิงหาคม 2561-31 ตุลาคม 2562
7.นางสาวอัญชลี
เต็งตระกูล
1พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน

 


 


นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวรุ่งทิวา บุญยืน
ครู ค.ศ.3นางณฐิกา เสประโคน
ครู ค.ศ.3

นายพายุพล เสประโคน
ครู ค.ศ.3


นายพิษณุ ภานุรักษ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวจิราพร พูนสวัสดิ์
ครู ค.ศ.3

นายสมพงษ์ โพธิ์นอก
ครู ค.ศ.1

นายบัญญัติ บุตรนอก
ครู ค.ศ.3


นางศิริพร มาลัยรักษ์
ครู ค.ศ.3

 

 

 

 

 

 

นางปิยะภรณ์ ปัจยะเก
ครู ค.ศ.1

นางมิรันตรี โพธิ์นอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจตุพงษ์ โฉมเฉลา
พนักงานจ้าง

นายจิระพันธ์ ในกระโทก
พนักงานจ้าง

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2562

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1

19
10
29

ม. 2

22
16
38

ม. 3

21
12
33

ม. 4

17
16
33

ม. 5

20
11
31

ม. 6

8
6
14

รวม

107
71
178